Danışmanlık

 1. Temel Türk Vergi Kanunlarına (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu vb.) ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık
 2. Yerel şirketler tarafından yabancı kurumlardan alınan muhtelif hizmetlerin, gayrimaddi hak bedellerinin vergilendirilmesi
 3. Mali mevzuatta meydana gelen değişikliklerin vergi sirkülerlerimiz yoluyla açıklanması dışında, her şirketin faaliyetlerine özgü olabilecek özellikli çözüm gerektiren durumlarda teknik bilgilendirme ve danışmanlık
 4. Tereddüde düşülen durumlarda Vergi İdaresinden yazılı izahat (mukteza/özelge) talebinde bulunmada teknik destek ve danışmanlık
 5. Yapılan sözleşmelerin (lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb.) vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirmesi
 6. "Finansal Kiralama", "Yap-İşlet-Devret", "Yap-İşlet", "İşletme Hakkı Devri" gibi finansman modellerinin vergisel analizi ve değerlendirmesi
 7. Şirketlerin borçlanma politikalarının vergisel boyutunun analiz ve değerlendirmesi
 8. Vergi İdaresinden gelen bilgi isteme yazısı, ihbarname vb. resmî yazıları usulüne uygun cevaplandırma ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık
 9. Mali mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve istisnalarının optimum düzeyde kullanılması için bilgilendirme ve tavsiyeler sunulması
 10. Şahıs firmaları için vergi planlaması
 11. Çokuluslu firmalara stretejik vergi planlamasında teknik destek ve danışmanlık
 12. Yatırım Teşvik Mevzuatı (yatırım indirimi istisnası, KDV istisnası, vergi-resim-harç istisnası vb.) ile ilgili danışmanlık
 13. Diğer vergi teşvikleri
 14. Reorganizasyon (yeniden yapılandırma) çalışmaları
 15. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Mevzuat ile ilgili danışmanlık
 16. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ile ilgili yükümlülükler ve uygulamaları
 17. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesindeki uygulamalar ile ilgili danışmanlık
 18. Şirketlerin faaliyetlerine özgü vergisel durumlarının dikkate alınarak vergi planlaması modellerinin oluşturulmasında teknik destek ve danışmanlık
 19. Görünmeyen İşlemler" olarak tanımlanan işlemlerdeki vergisel yükümlülüklerin analizi